Stadgar

7 mars, 2011

 

Allmänt

Antagna vid femårsmötet den 19 oktober 1946 och reviderade vid årsmötena den 11 juni 1949, 9 september 1950, 25 september 1964, 24 september 1971, 29 september 1972, 17 september 1982, 24 september 1988, 19 september 1992 och 28 maj 2011.

Paragrafer

§ 1
Föreningens status och syfte
Föreningen Bergskamraterna är en öppen, obunden organisation vars syfte är:
att utgöra ett föreningsband mellan ingenjörer utexaminerade från Bergsskolan i Filipstad och dess, år 1930, nerlagda systerskola i Falun jämte dessa skolors förutvarande och nuvarande lärare samt dem som intresserar sig för Föreningen Bergskamraternas och Bergsskolan i Filipstads verksamhet,
att föra en matrikel över Föreningens medlemmar,
att medverka till att den bergsvetenskapliga utvecklingen förs framåt,
att samarbeta med andra organisationer med liknande syfte som Föreningen Bergskamraterna,
att sprida information om Bergsskolan samt dess verksamhet

§ 2
Medlemsskap
Rätt till medlemsskap i Föreningen har:
Ingenjörer utexaminerade från någon av Bergsskolorna, nuvarande eller förutvarande lärare vid någon av Bergsskolorna, samt personer som är särskilt intresserade av Föreningen eller Bergsskolan i Filipstads verksamhet.
Den som inte betalt sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses ha utträtt ur Föreningen.
Den som uppträtt på ett för Föreningen skadligt sätt, kan uteslutas ur Föreningen.

§ 3
Föreningens beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas före september månads utgång på avstyrelsen beslutad plats, dock minst vart femte år i Filipstad
Alla medlemmar kallas till årsmötet med personlig kallelse minst tre veckor före årsmötesdagen. Till kallelsen bifogas dagordning samt inskickade förslag att behandlas på årsmötet. Årsmötet handlägger ärendena enligt § 4.

§ 4
Föreningensmöten
Vid föreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a) Mötets öppnande
b) Fastställande av mötets behöriga utlysande
c) Fastställande av dagordningen
d) Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två justeringsmän
tillika rösträknare)
e) Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat och balansräkning
f ) Revisorernas berättelse
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
h) Val av styrelseordförande
i ) Val avstyrelseledamöter och suppleanter
j ) Val av revisorer och suppleanter
k) Val av valberedning
l ) Fastställande av årsavgift
m) Förslag och motioner
n ) Övriga frågor

Styrelsen äger när den finner lämpligt, kalla till extra föreningsmöte. Sådant skall också utlysas av styrelsen, då det för uppgivet ändamål påfordras av minst 20 medlemmar.
Kallelse till extra föreningsmöte skall av styrelsen skriftligen utfärdas minst två veckor före mötesdagen. I kallelsen skall angivas de frågor som skall behandlas. Ordförande på föreningsmöte är styrelsens ordförande eller den de närvarande därtill utser.
Över förhandlingarna vid föreningsmöte skall föras protokoll, som justeras av ordförande och minst två på mötet utsedda personer.

§ 5
Styrelse och firmatecknare
Föreningens angelägenheter handhas av enstyrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter samt minst en suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte för kommande verksamhetsår. Mandattiden är på ett till tre år. Ingen medlem kan upprätthålla en plats i styrelsen mer än två mandatperioder i följd, dvs. 4 år.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande, dock minst tre ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Bergsskolans rektor och Elevkårens ordförande är adjungerade medlemmar av styrelsen.
Över styrelsens sammanträden och beslut skall protokoll föras.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för Föreningens förvaltning.

§ 6
Revision
För granskning av Föreningensverksamhet och styrelsens förvaltning utser ordinarie årsmöte två revisorer samt en suppleant.

§ 7
Årsavgift
Föreningens medlemmar erlägger årsavgift vars storlek bestäms av ordinarie föreningsmöte att gälla nästföljande verksamhetsår.
Den som en gång för alla erlagt 15 gånger aktuell årsavgift är befriad från vidare årsavgifter till Föreningen. Årsavgiften skall erläggas före januari månads utgång.
Hedersledamöter erlägger ingen avgift.

§ 8
Frågor och motioner
Frågor eller motioner som medlem påfordrar att behandlas på ordinarie årsmöte och framgå avdagordningen skall vara styrelsen tillhanda två månader före årsmötet.

§ 9
Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.
Föreningens räkenskaper, som för varje verksamhetsår skall sammanföras till ett fullständigt bokslut, skall tillsammans med en av styrelsen angiven berättelse, protokoll från senaste årsmöte, samt protokoll från styrelsesammanträden senast 1 mars överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorernas berättelse skall senast den 31 mars överlämnas till styrelsen.
I densamma skall ansvarsfrihet bestämt till – eller avstyrkas.

§ 10
Ändring av stadgarna
För beslut om ändring av stadgarna erfordras, att beslutet antagits på ordinarie årsmöte och därvid biträtts av minst 2/3 av de vid mötet närvarande. Ändringarna i stadgarna måste anges i och bifogas kallelse till årsmötet.

§ 11
Upplösning av Föreningen
För beslut om upplösning av Föreningen gäller, att beslutet antagits på två av varandra följande ordinarie föreningsmöten och då det biträtts av minst 4/5 av samtliga röstande.
Upplöses Föreningen skall Föreningens tillgångar tillfalla någon vid Bergsskolan i Filipstad befintlig lämplig fond.